< <

Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “Σύλλογος Πεζοπορίας – Ορειβασίας Τρικάλων “, που στην συνέχεια θα αναφέρεται μονογραφικά σαν ” Σ.Π.ΟΡ.Τ “, με έδρα την πόλη των Τρικάλων και θα ανήκει στην Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης ( Ε.Ο.Ο.Α).

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί του Συλλόγου είναι η μέριμνα για την ανάπτυξη και διάδοση ερασιτεχνικών δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με τα βουνά και γενικότερα τον ορεινό χώρο, καθώς και η καλλιέργεια της αγάπης και του σεβασμού προς τη φύση.

ΑΡΘΡΟ 3

Για να πετύχει τους σκοπούς του ο Σύλλογος μπορεί:

α. Να οργανώνει εκδρομές, πεζοπορίες, διασχίσεις, αναβάσεις, αναρριχήσεις και παρόμοιες εκδηλώσεις σε όλες τις εποχές του έτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β. Να παρέχει στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή εξάσκηση σε ερασιτεχνικό επίπεδο των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.

γ. Να οργανώνει εκδηλώσεις, όπως ημερίδες, διαλέξεις, εκθέσεις εντύπου και φωτογραφικού υλικού, προβολές διαφανειών και βίντεο, με το στόχο την παρουσίαση στο ευρύ κοινό των δραστηριοτήτων του, τη γνωριμία ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων με την ορεινή φύση και γενικότερα την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος σε τοπικό, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο.

δ. Να εκδίδει περιοδικά και άλλα έντυπα, που εξυπηρετούν τους στόχους του.

ε. Να συνεργάζεται με άλλους φορείς, οργανισμούς, συλλόγους κ.λ.π. σε θέματα που αφορούν ευρύτερα τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ- ΕΙΣΟΔΟΣ- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ- ΚΩΛΥΜΑΤΑ- ΔΙΑΓΡΑΦΗ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε ενήλικος με αίτησή του προς το Δ.Σ. συνοδευόμενη από πρόταση δύο ( 2) μελών. Το Δ.Σ. έχει. την υποχρέωση να εγκρίνει την αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ή να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για την απόρριψή της. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε θεωρείται ότι η έγκριση έχει δοθεί αυτοδικαίως και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Κατά της απορριπτικής απόφασης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει με την τακτική διαδικασία, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του, είτε επιπλέον για την καταδίκη του Συλλόγου σε δήλωση βουλήσεως. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος. Τα μέλη του Συλλόγου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους και εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, αποκτούν δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. Κατά τα λοιπά, συμμετέχουν κανονικά στις γενικές Συνελεύσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου μέλους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. σε όσους προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή του Συλλόγου και του αθλητισμού γενικότερα.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ:

Η αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους γίνεται αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. ΚΩΛΥΜΑΤΑ: Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος του Σωματείου:

α. Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

β. Όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

γ. Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

δ. Όποιος έχει. στερηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Νόμου 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

ε. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Σωματείου οι εν ενεργεία και μη διαιτητές ομαδικών αθλημάτων και οι εν ενεργεία προπονητές των αθλημάτων που καλλιεργούνται από το Σωματείο.

Επίσης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη οι αθλητές του Σωματείου. Επίσης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Σωματείου τα προσωπικό του Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά, είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή μέλη Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα χρόνο μετά την λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του ως μέλους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του Σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. ΔΙΑΓΡΑΦΗ: Κάθε μέλος το οποίο δημιουργεί προβλήματα στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωματείου, στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συν/σεων ή εάν η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με το κύρος του Σωματείου διαγράφεται με πρόταση του Δ.Σ. στην ετήσια τακτική Συνέλευση. Ωσαύτως η παράλειψη καταβολής της μηνιαίας συνδρομής του επί ένα έτος συνεπάγεται την διαγραφή του, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν για δικαίωμα εγγραφής των το ποσό των πεντακοσίων (500) δραχμών και για μηνιαία συνδρομή τους προς το σωματείο το ποσό των τετρακοσίων (400) δραχμών. τα ποσά αυτά αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. Τα μέλη υποχρεούνται α) να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους, β) να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού και τους κανονισμούς του Σωματείου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Τα μέλη που συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού, τους εσωτερικούς κανονισμούς και στις αποφάσεις της Γ.Σ. καθώς και στις αποφάσεις του Δ.Σ. δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, ελέγχουν τις πράξεις της διοικήσεώς των, να εκλέγουν και εκλέγονται μέλη των οργάνων του Σωματείου, να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις για κάθε θέμα που αφορά τους σκοπούς του Συλλόγου και να υποβάλλουν έγγραφες προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις στα αρμόδια όργανα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΡΟΙ – ΒΙΒΛΙΑ

Α. Πόροι του Σωματείου είναι τα ποσά που προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, το δικαίωμα εγγραφής και τις τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών, δωρεές, ενισχύσεις του Κράτους και των Δήμων, άλλων Νομικών Προσώπων και γενικά τρίτων, έσοδα από εκδηλώσεις ή εκδόσεις, που περιέρχονται νόμιμα στο ταμείο του Συλλόγου. Οι χορηγίες ή διαφημίσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνάπτονται με την τήρηση των κανόνων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του νόμου. Για την απόκτηση ή μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα κεφάλαια του Σωματείου διατίθενται μόνο με απόφαση του Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και μόνο χάριν των σκοπών του Σωματείου.

Β. Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία: α . Μητρώο μελών. β. Πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ. γ. Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. δ . Εσόδων- Εξόδων. ε. Περιουσιακών στοιχείων. στ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Τα βιβλία αυτά πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Η μη τήρηση των ως άνω βιβλίων, καθώς και της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.2725/1999 συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Σωματείου.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση β)Το Διοικητικό Συμβούλιο γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή δ) Οι Αντιπρόσωποι.

 ΑΡΘΡΟ 6 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συν/ση των μελών του Σωματείου είναι το ανώτατο όργανο και μπορεί να αποφασίζει για κάθε υπόθεση. Οι Γεν. Συν/σεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η Τακτική Γεν. Συν/ση συνέρχεται μια φορά το χρόνο, κατά μήνα Οκτώβριο η δε έκτακτη κάθε φορά που αποφασίζει το Δ.Σ. ή που ήθελε ζητήσει αυτό το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών με τη έγγραφη αίτησή τους, η οποία πρέπει να συγκαλείται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τότε που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση και η σύγκληση αυτή είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. 1. Η Τακτική Γεν. Συν/ση που έχει σαν κύριο θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων, την έγκριση του προϋπολογισμού και γενικά που αποφασίζει για κάθε θέμα και υπόθεση του Σωματείου, συγκαλείται κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Δ.Σ. προς τα μέλη του, η οποία δημοσιεύεται και στον τύπο δέκα ( 10 ) ημέρες προ της συνεδριάσεως. 2. Η σύγκληση της Γεν. Συν/σης πραγματοποιείται με έγγραφη πρόσκληση ενός εκάστου των μελών και με δημοσίευση σε μια εφημερίδα της πόλης. 3. Η Γενική Συν/ση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τα μισά πλέον ενός από τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου. Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γεν. Συν/ση συγκαλείται και πάλι το πολύ μέσα σε οκτώ (8) μέρες από τη χρονολογία της Συν/σης που ματαιώθηκε, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συν/σεις έχουν γενικά όλα τα μέλη του Σωματείου εφόσον το επιτρέπει ο Νόμος και έχουν τακτοποιήσει όλες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. 5. Οι αποφάσεις της Γεν. Συν/σης λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Κατ’ εξαίρεση προκειμένου περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, διαλύσεως του Σωματείου, απαιτείται απαρτία του ημίσεως πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 6. Της τακτικής, καθώς και της έκτακτης Γεν. Συν/σης προεδρεύει ένα μέλος του Σωματείου που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη. Και στις δυο περιπτώσεις ο Γραμματέας του Δ.Σ. τηρεί τα πρακτικά της Συν/σης, τα οποίο υπογράφονται από αυτόν, τον Πρόεδρο και την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. 7. Η Γενική Συν/ση α) Επιλαμβάνεται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν το Σωματείο. β) Εγκρίνει, τροποποιεί, απορρίπτει εν όλω ή εν μέρει τις προτάσεις του Δ.Σ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. γ) Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. μετά των αναπληρωματικών, την Ελεγκτική Επιτροπή, εγκρίνει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και τον απολογισμό αυτού, ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επομένου έτους και τον ισολογισμό. Εγκρίνει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του Σωματείου και τέλος αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του Σωματείου. Με απόφαση της Γ.Σ. ανακηρύσσονται οι δωρητές και ευεργέτες του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου. Οι υποψήφιοι αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με απόλυτη αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση προς το Δ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον μέρες προ της διενεργείας των αρχαιρεσιών. Το Δ.Σ. καταρτίζει το ενιαίο ψηφοδέλτιο με την ανωτέρω αναφερόμενη σειρά κατά κατηγορίες, ήτοι για την ανάδειξη των τακτικών μελών, των αναπληρωματικών μελών και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι εκλογείς έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν από έναν μέχρι πέντε υποψηφίους για το Δ.Σ. και από έναν μέχρι τρεις για την Ελεγκτική Επιτροπή. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Έτσι επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της Επιτροπής Πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και δύο αναπληρωματικά μέλη. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά την σειρά επιτυχίας τους. Για όλα αυτά συντάσσεται πρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τi Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γεν. Συν/ση και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ορίζεται σε τρεις, που αναπληρώνουν τα ανωτέρω τακτικά μέλη. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής, αρχίζει δε από την επομένη των αρχαιρεσιών. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. ή μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, ούτε αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες:

ΑΡΘΡΟ 9

Εντός δέκα. (10) ημερών μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος μέλους συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 10

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία ( 3 ) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ή απόντος αυτού του Αντιπροέδρου.

ΑΡΘΡΟ 11

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει. για κάθε υπόθεση που αφορά την Διοίκηση του Σωματείου, τη διαχείριση της περιουσίας κινητής και ακίνητης, καθώς και για κάθε υπόθεση που αφορά την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να δημιουργεί επιτροπές που να απαρτίζονται από μέλη του Συλλόγου για την υποβοήθηση του έργου του. Η προεδρία ανατίθεται σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12

Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάζει τουλάχιστον μια (1) φορά τον μήνα. Μέλος που απουσιάζει αποδεδειγμένα αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό με απόφαση του Δ.Σ. κενές θέσεις συμβούλων που δημιουργούνται για οποιονδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους. Εάν υπάρξουν περισσότερες από δυο (2) κενές θέσεις μελών του Δ.Σ. και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωσή των ή εφόσον ο αριθμός των μελών της Διοίκησης δεν ανέρχεται σε τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τότε συνέρχεται η Γεν. Συν/ση για τη συμπλήρωση του Δ.Σ. με συμπληρωματικές εκλογές.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Δ.Σ συνεδριάζει εκτάκτως όταν κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή ο Γεν. Γραμματέας, η οσάκις το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον τακτικά μέλη αυτού.

ΑΡΘΡΟ 14

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α’ Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις που το αφορούν. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές και έκτακτες Γεν. Συν/σεις, καθώς και τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Επίσης συγκαλεί το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση εφόσον τη ζητήσουν δυο (2) τουλάχιστον των μελών αυτού. Υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ. μαζί με τον Γεν. Γραμματέα, ως και κάθε έγγραφο του Σωματείου και γενικά φροντίζει για την προαγωγή των σκοπών του. Δίνει εντολή, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. για την πληρωμή κάθε δαπάνης και επιβλέπει τη διαχείριση και διασφάλιση του Ταμείου. Προσυπογράφει με τον Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεως και πληρωμής. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών του Σωματείου, των αποφάσεων των Γεν. Συν/σεων και του Δ.Σ., λαμβάνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων του Σωματείου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος.

Β’ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ., διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά αυτού και των Γεν. Συν/σεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου. Τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ένα μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

Γ’ Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του σωματείου, ενεργεί όλες τις πληρωμές με διπλότυπες αποδείξεις και εντάλματα πληρωμών στα οποία πρέπει να αναγράφεται ορισμένως η αιτία της πληρωμής και προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της απόφασης του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει τις καταστάσεις της ταμιακής κίνησης που τις υποβάλλει προς έγκριση στο τέλος κάθε τριμήνου ενώπιον του Δ.Σ. Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να περιέχουν αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα και τα σχετικά παραστατικά έγγραφα και αποδείξεις. Τέλος συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε οποιαδήποτε τράπεζα στο όνομα του Σωματείου, τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ένα ποσό που καθορίζεται πάντα από το Δ.Σ. για τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για τον έλεγχο, το ταμείο του Σωματείου, όσες φορές αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. μεριμνά για την κανονική και πρακτική είσπραξη των συνδρομών και ενημερώνει τη Διοίκηση για κάθε καθυστέρηση. μαζί με τον Πρόεδρο αναλαμβάνει, μετά από απόφαση του Δ.Σ. τις υπάρχουσες καταθέσεις. Τον Ταμία απόντα η κωλυόμενο αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία ( 3 ) τακτικά μέλη, που εκλέγουν μεταξύ των τον Προϊστάμενο και δυο (2) αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται δε συγχρόνως με τα μέλη του Δ.Σ. Αρμοδιότητα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Δ.Σ. σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου και στο τέλος κάθε οικονομικού έτους αν της ζητηθεί υποβάλλει τη σχετική έκθεσή της στη Γ.Σ. Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί οσάκις κρίνει αναγκαίο να διενεργεί τον έλεγχο της διαχείρισης, ειδοποιούσα προηγουμένως τον ταμία και υποβάλλει έκθεση προς το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16

Όλες οι αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον πρόκειται για συνεδρίαση που συγκλήθηκε σύμφωνα με το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 17

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα που φέρει στην εξωτερική της περιφέρεια τις λέξεις “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ – ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και το έτος ίδρυσης και στο εσωτερικό μέρος απεικονίζονται δύο φιγούρες ορειβατών και κορυφή βουνού. Ο συνδυασμός αυτός θα αποτελεί και το σήμα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Νόμου 2725/1999 “Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις”. Το σωματείο υποχρεούται να συντάσσει κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισής του. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Ο προϋπολογισμός του σωματείου καταρτίζεται έως την 30η Σεπτεμβρίου. Το σωματείο υποχρεούται να συντάσσει κάθε έτος και ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων.

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγορεύεται η τροποποίηση του καταστατικού ως προς την επωνυμία του Συλλόγου εκτός αν τούτο εγκριθεί από όλα τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 20

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό θα ρυθμίζεται από τις Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 21

Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 22

Το παρόν καταστατικό που περιέχει είκοσι δύο ( 22 ) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα κατ’ άρθρο και στο σύνολό του κατά τη συνεδρίαση της 3.5.2000, θέλει δε ισχύσει από της χρονολογίας της εγκρινούσης αυτό δικαστικής απόφασης.

Have your say